Εκπαίδευση

To Soft1EDU αποτελεί ένα μοναδικό στο είδος του λογισμικό για την ολοκληρωμένη διαχείριση οποιουδήποτε εκπαιδευτικού οργανισμού ανεξαρτήτως αντικειμένου και οποιουδήποτε μεγέθους.


Αποτελεί τη μοναδική υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης σπουδαστών (Student Information System, SIS) «επάνω» σε ένα καταξιωμένο ERP/CRM σύστημα, παρέχοντας αμέτρητα πλεονεκτήματα σε κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό που το υιοθετεί:

  • Ενοποιημένη διαχείριση δεδομένων μέσα σε ένα σύστημα
  • Εξελιγμένες δυνατότητες αξιοποίησής πληροφοριών από όλα τα επίπεδα λειτουργίας & διοίκησης του εκπαιδευτικού οργανισμού (reporting, KPIs, budgeting, κλπ) από ένα μόνο σύστημα.
  • Απεριόριστες δυνατότητες customization. Εύκολη συντήρηση & επέκταση της εγκατάστασης. Εύκολη διαχείριση χρηστών, δικαιωμάτων & ρόλων
  • Αποφυγή πολλαπλών πληροφοριακών συστημάτων με περίπλοκες διασυνδέσεις
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Υποδομές - Λειτουργικές παράμετροι

 - Κτιριακές εγκαταστάσεις (κτίρια & παραρτήματα)

 - Αίθουσες διδασκαλίας (φυσικές & εικονικές)

 - Ζώνες προγραμματισμού τμημάτων εκπαίδευσης

 - Διαχείριση ωρών διδασκαλίας

 - Διαχείριση επίσημων & τοπικών αργιών

Ακαδημαϊκή οργάνωση

 - Βαθμίδες εκπαίδευσης

 - Επίπεδα/προγράμματα σπουδών/έτη σπουδών

 - Τρόποι διεξαγωγής προγραμμάτων σπουδών

 - Εναλλακτικοί τρόποι εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικά αντικείμενα - Πακέτα Σπουδών

 - Διαχείριση εκπαιδευτικών αντικειμένων

 - Διαχείριση syllabus (με δυνατότητες versioning)

 - Διαχείριση πακέτων σπουδών

 - Διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού & σύνδεση με syllabus

 - Διασύνδεση εκπαιδευτικών αντικειμένων με ακαδημαϊκή διάρθρωση

 - Διαχείριση οικονομικών πακέτων σπουδών

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 - Διαχείριση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (διαγωνίσματα, εξετάσεις, πιστοποιήσεις, παράδοση εργασιών, εκδρομές, events, κλπ.)


2. ΠΡΟΣΩΠΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διοικητικό προσωπικό

 - Διαχείριση στελεχών,  χρηστών εφαρμογής

 - Διαχείριση ρόλων & δικαιωμάτων πρόσβασης στην εφαρμογή

Εξωτερικοί συνεργάτες

 - Διαχείριση εξωτερικών συνεργατών 

Καθηγητές

 - Διαχείριση καθηγητών με αναλυτικά βιογραφικά στοιχεία

 - Διαχείριση ακαδημαϊκού προφίλ

 - Αποτύπωση συνεργασίας ανά ακαδημαϊκή περίοδο

 - Διαχείριση εντύπων/δικαιολογητικών συνεργασίας

 - Διαχείριση υποψηφίων (& αναπληρωματικών) καθηγητών


3. ΠΕΛΑΤΕΣ

Εκπαιδευόμενοι - Υποψήφιοι πελάτες

 - Υποψήφιοι πελάτες (CRM module)

 - Διαχείριση leads υποψηφίων σπουδαστών (Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος)

 - Διαχείριση ενεργειών (CRM) για κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Εκπαιδευόμενοι (πελάτες)

 - Διαχείριση εκπαιδευόμενων (μαθητών/σπουδαστών)

 - Διαχείριση στοιχείων αλλοδαπών μαθητών/σπουδαστών

 - Διαχείριση ακαδημαϊκού & επαγγελματικού προφίλ

 - Διαχείριση εντύπων/δικαιολογητικών εγγραφής

 - Διαχείριση επιχειρήσεων & οργανισμών (εταιρικοί λογαριασμοί)

Συνδεδεμένα πρόσωπα/εταιρείες

- Διαχείριση συνδεδεμένων επαφών με εκπαιδευόμενους (γονείς, αδέλφια, φίλοι, συνάδελφοι)

- Διαχείριση συσχετίσεων εκπαιδευομένων με επιχειρήσεις & οργανισμούς


4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ακαδημαϊκές περίοδοι

 - Διαχείριση ακαδημαϊκών περιόδων

 - Διαχείριση ακαδημαϊκών segments εντός μιας ακαδημαϊκής περιόδου (π.χ. εξάμηνα, δίμηνα, κλπ)

 - Πολλαπλά πρότυπα δυναμικών δεδομένων ανά ακαδημαϊκή περίοδο (π.χ. πλάνα

αποπληρωμής δόσεων, κλπ)

Εγγραφές

 - Διαχείριση εγγραφών (λεπτομέρειες, οικονομική συμφωνία, ένταξη σε τμήμα) με αναλυτικά στοιχεία φοίτησης

 - Πολλαπλά status εγγραφών

 - Δυναμικά δελτία εγγραφής

 - Κατάρτιση συμφωνητικών

 - Διαχείριση βεβαιώσεων/πιστοποιητικά σπουδών

Τμήματα εκπαίδευσης

 - Διαχείριση τμημάτων εκπαίδευσης

 - Δυναμικός ορισμός διδασκόμενων μαθημάτων, καθηγητών ανά τμήμα

 - Διαχείριση παραμέτρων ωρολογίου προγράμματος για κάθε τμήμα

Ωρολόγιο πρόγραμμα

 - Διαχείριση - καταχώριση προγράμματος

 - Υποστήριξη πολλαπλών τρόπων διεξαγωγής μαθημάτων

Ημερολόγιο εκπαίδευσης

 - Διαχείριση-καταγραφή υλοποιημένων ωρών διδασκαλίας, αναβολών,

συμπληρωματικών συνεδριών κλπ.

 - Διαχείριση-καταγραφή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Απουσίες εκπαιδευομένων

 - Διαχείριση - καταγραφή απουσιών βάση του ημερολογίου εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκή αξιολόγηση εκπαιδευομένων (επιδόσεις – βαθμολογίες)

 - Διαχείριση βαθμολογιών (σε οποιαδήποτε κλίμακα)

 - Διαχείριση πολλαπλών ειδών αξιολόγησης για κάθε μάθημα

 - Διαχείριση μοντέλων αξιολόγησης (evaluation patterns) ανά μάθημα

 - Υποστήριξη πολλαπλών Grading Systems (ECTS, κλπ)

 - Ομαδοποίηση ειδών αξιολόγησης

 - Διαχείριση πολλαπλών βαθμολογικών περιόδων εντός μίας ακαδημαϊκής περιόδου

 - Πολλαπλές οθόνες καταχώρισης & reports συγκέντρωσης βαθμολογιών από καθηγητές για γρήγορο data entry

Ψηφιακά βιβλία ύλης

 - Τήρηση & παρακολούθηση ψηφιακών βιβλίων ύλης

 - Παρακολούθηση προγραμματισμού & υλοποίησης

Οικονομικά της εκπαίδευσης

 - Αναλυτική παρακολούθηση δόσεων/εξοφλήσεων

 - Εισπράξεις & έκδοση παραστατικών

 - Διαχείριση κρίσιμων ημερομηνιών για αυτοματοποιημένη ενημέρωση

 - Διαχείριση μαθητολόγιου (φορολογικού βιβλίου)

 - Παρακολούθηση τραπεζικών εμβασμάτων


5. MIS Tools  

Στατιστική ανάλυση

 - Προηγμένη στατιστική ανάλυση όλων των δεδομένων της εφαρμογής

 - Τήρηση αναλυτικού ιστορικού και συγκριτικές αναλύσεις

Ποιοτική Αξιολόγηση

-  Διαχείριση ερωτηματολογίων αξιολόγησης & στατιστική επεξεργασία

 - Στατιστική ανάλυση παραγόντων για το έλεγχο ποιότητας των παρεχόμενων

εκπαιδευτικών υπηρεσιών

Χρηματοοικονομική ανάλυση

 - Προηγμένη χρηματοοικονομική ανάλυση

 - Έλεγχοι οφειλών, αναμενόμενα έσοδα κλπ

 - Διαχείριση εξόδων - break even τμημάτων

 - Βοηθητικές καταστάσεις μισθοδοσίας

 - Ανάλυση κερδοφορίας


6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ MARKETING & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Sms & email tools

 - Πολλαπλές δυνατότητες άμεσης επικοινωνίας με μαθητές, καθηγητές και συνδεδεμένα πρόσωπα μέσω e-mail ή/και SMS

Campaigns

 - Καμπάνιες marketing: Οργάνωση & υλοποίηση

 - Παρακολούθηση αποτελεσμάτων και οργάνωση follow up


7. Soft1EDU Connector / Data Exchange

eBusiness Connectors

 - Εργαλεία για την αυτοματοποιημένη διασύνδεση με την πλατφόρμα MELO / Digital School ή/και οποιοδήποτε άλλο «τρίτο» σύστημα.


Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας